×

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti GOOD BRANDS s.r.o., so sídlom třída Kpt. Jaroše 10, 602 00 Brno, Česká republika (ďalej len „sídlo predávajúceho“) IČ: 02397641, DIČ: CZ02397641, zapísané v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 81117 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy („ďalej len kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a iným subjektom (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.kafone.sk („ďalej len webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2

E-mailovou adresou predávajúceho používanú pri obchodovaní podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie [email protected] (ďalej len „elektronická adresa predávajúceho“).

1.3

Ustanovenia, ktoré sa líšia od obchodných podmienok, je možné zjednať v kúpnej zmluve. Líšiace sa ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienok sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť alebo dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2.

UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1

Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti počas doby, za ktorú sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

 

2.2

Všetky prezentácie tovaru umiestnené na webovom rozhraní obchodu sú informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

2.3

Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.

2.4

Pri objednávaní tovaru vyplní kupujúci objednávací formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávací formulár obsahuje hlavne informácie o:

 

- objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

 

- spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údajoch o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

 

- informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

 

Kupujúci si môže pri objednaní tovaru zriadiť užívateľský účet, ktorý slúži predovšetkým na zaevidovanie fakturačnej a doručovacej adresy kupujúceho Pri zriadení užívateľského účtu je kupujúci povinný uviesť správne a aktuálne údaje, prípadne pri ďalšom objednávaní tovaru tiež údaje aktualizovať tak, aby boli platné. Prístup k užívateľskému účtu kupujúceho je zabezpečený užívateľským menom a heslom.

2.5

Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednávam“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci ihneď po doručení objednávky toto doručenie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

2.6

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

2.7

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptovaním), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na elektronickú adresu kupujúceho.

2.8

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov diaľkovo pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov diaľkovo v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

3.

CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 

- v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

 

- bezhotovostne na číslo bankového účtu podľa pokynov v objednávke;

 

- bezhotovostne prostredníctvom platobnej brány ČSOB.

3.2

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutej výške. Pokiaľ nie je uvedené inak, rozumejú sa pod kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3.3

V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 4 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

3.4

V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený v okamihu pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho (v prípade bankového prevodu) alebo v okamihu pripísania čiastky v prospech sprostredkovateľa platby (v prípade ostatných bezhotovostných platieb).

3.5

Predávajúci je oprávnený, hlavne v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 2.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.6

Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať, pokiaľ nie je uvedené alebo dohodnuté inak.

3.7

Tak, ako je to v obchodnom styku obvyklé, alebo je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru zašle predávajúci kupujúcemu podľa svojej voľby v elektronickej podobe na jeho e-mailovú adresu alebo vo fyzickej podobe spolu s tovarom. Kupujúci súhlasí s prípadným vystavením elektronickej faktúry.

 

4.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

4.1

Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka, nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorá bola upravená podľa priania kupujúceho, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorá podlieha rýchlemu kazeniu, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne pomiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a tiež od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal. Kupujúci berie ďalej na vedomie, že v prípade dodávky potravín, nápojov a iného tovaru bežnej spotreby, ktorý bol dodaný do domácnosti kupujúceho alebo na iné miesto, ktoré kupujúci určí, sa podľa § 1820 až 1839 občianskeho zákonníka na kupujúceho nevzťahujú ustanovenia § 1820 až 1839 občianskeho zákonníka a kupujúcemu mimo iného nie je uznané právo od zmluvy v 14 dennej lehote odstúpiť podľa § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka.

4.2

Pokiaľ nejde o prípad uvedený v čl. 4.1 či o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, ráta sa táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať na adresu sídla predávajúceho alebo na elektronickú adresu predávajúceho.

4.3

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 4.2 obchodných podmienok  sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 14 dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Pokiaľ odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

4.4

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 4.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal.  Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom , pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Pokiaľ odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

4.5

Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovar je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

4.6

V prípadoch, kedy má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

4.7

Pokiaľ je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že pokiaľ dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeku bude neplatná a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

4.8

Článok 4 (ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY) s výnimkou čl. 4.5 a 4.7 sa vzťahuje iba na kupujúcich ako spotrebiteľov a nevzťahuje sa na kupujúcich, ktorí uzatvárajú kúpnu zmluvu ako podnikatelia.

5.

PREPRAVA A DODANIE TOVARU

5.1

V prípade, že je spôsob dopravy v zmluve na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

5.2

Pokiaľ je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

5.3

V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5.4

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovarov a v prípade akýchkoľvek chýb toto čo najskôr oznámiť prepravcovi. V prípade zahliadnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

 

 

 

6.

PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

6.1

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (hlavne ustanoveniami § 1914 až 1925, §2099 až 2117 a v prípade kupujúceho – spotrebiteľa tiež § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

6.2

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí bude nepoškodený. Pokiaľ je kupujúci spotrebiteľom, zodpovedá sa predávajúci hlavne, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

6.2.1

má tovar vlastnosti, ktoré si strany zjednali, a pokiaľ chýba zjednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy na tovar; na odstránenie chýb sa zjednáva, že reklamácia na základe rozporu medzi popisom vlastností tovaru a subjektívne vnímanými vlastnosťami tovaru (napr. odtieň, vôňa, chuť, a pod.) nie je možná,

6.2.2

sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho používanie predávajúci uviedol alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obyčajne používa,

6.2.3

tovar zodpovedá akosti alebo predvedenej vzorke alebo predlohe, pokiaľ boli akosť alebo prevedenie určené podľa zmluvnej vzorky alebo predlohy; na odstránenie pochybností sa zjednáva, že obal tovaru na ilustratívnej fotografii na webovej stránke predávajúceho sa nepovažuje za zmluvnú vzorku ani predlohu, predávajúci je však povinný kupujúcemu dodať rovnaký produkt

6.2.4

je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti, pričom predávajúci však je oprávnený dodať kupujúcemu tovar v niekoľkých menších baleniach, ktoré v súčte zodpovedajú objemu objednaného tovaru a

6.2.5

tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

6.3

Ustanovenia uvedené v čl. 6.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávaného za nižšiu cenu kvôli chybe, kvôli ktorej bola nižšia cena zjednaná, na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým využívaním, pri použitom tovare na chybu odpovedajúcej miere používaniu alebo opotrebovaniu, ktoré tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo pokiaľ to vyplýva z povahy tovaru.

6.4

Pokiaľ je kupujúci spotrebiteľom a pokiaľ sa prejaví chybe v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, tovar bude požadovaný za chybný už pri prevzatí. Pokiaľ je kupujúci spotrebiteľom, je oprávnený uplatniť právo za chybu, ktorá sa vyskytne v spotrebnom tovare v dobe 24 mesiacov od prevzatia.

6.5

Práve z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho sídla.

7.

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1

Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

7.2

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

7.3

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

7.4

Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu zabezpečuje v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného dozor nad dodržaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

7.5

Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianskeho zákonníka.

 

 

8.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

8.1

Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb, o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

8.2

Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, elektronická adresa kupujúceho a telefónne čísla (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

8.3

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností vychádzajúcich z kúpnej zmluvy a prípadne tiež na účely vedenia užívateľského účtu. Pokiaľ si nezvolí kupujúci možnosť inú, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim a tiež na účely zasielania informácií a obchodných oznamov kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy.

8.4

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke prevedenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať vždy správne a pravdivo.

8.5

Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovávateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho predávané tretím osobám.

8.6

Osobné údaje budú spracované na dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

8.7

Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

8.8

V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci prevádza spracovanie jeho osobných údajov, ktoré sú v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, hlavne ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 

- požiadať predávajúceho o vysvetlenie

 

- požadovať, aby predávajúci odstránil takto vzniknutý stav.

8.9

Pokiaľ požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu predať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady potrebné na poskytnutie informácie.

9.

ZASIELANIE OBCHODNÝCH SPRÁV A UKLADANIE COOKIES

9.1

Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných správ predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Kupujúci – podnikateľ ďalej súhlasí tiež s tým, aby bol názov jeho firmy uvádzaný na webovej stránke medzi kupujúcimi, ktorým predávajúci dodáva či dodal tovar.

9.2

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné previesť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, aj keby nedochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

10.

DORUČOVANIE

10.1

Kupujúcemu môže byť doručované na jeho elektronickú adresu uvedenú v jeho užívateľskom účte či uvedenú kupujúcim v objednávke.

11.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1

Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany zjednajú, že vzťah sa riadi českým právom. Kupujúci súhlasí s tým, že v prípade, že je tovar predávaný do zahraničia (mimo Českú republiku), môže komunikácia medzi kupujúcim a predávajúcim prebiehať v anglickom alebo českom jazyku.

11.2

Pokiaľ je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

11.3

Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

11.4

Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

11.5

Kontaktné údaje predávajúceho:

 

 

- adresa na doručovanie: GOOD BRANDS s.r.o., třída Kpt. Jaroše 10, 602 00 Brno, Česká republika

 

- elektronická adresa predávajúceho [email protected],  telefón +420 722 400 500.

 

V Brne dňa 1. októbra 2017


Príloha

Formulár pro odstoupenie od zmluvy k stiahnutiu vo formáte .doc (25 kB)

MENU

Informácie